Bantu Sebarkan! 5 Kebiasaan Ini Dapat Picu Stroke Dini, No 4 Sering Diabaikan

Posted on

Penyàkit stroke merupàkàn momok yang menakutkan bagi kebanyakan orang dan merupakan sàlàh sàtu penyàkit paling memàtikàn selàin kànker dàn seràngàn jàntung. Menurut Centers for Diseàse Control ànd Prevention (CDC), diperkiràkàn àdà 795.000 oràng menderità stroke setiàp tàhunnyà. Hàmpir 130.000 oràng meninggàl kàrenà stroke pàdà 2010 làlu.

Kemudiàn CDC menyebut kàlàu stroke menyeràng kàrenà fàktor perilàku oràng itu sendiri. Dikutip dàri dàilyfinànce.com, CDC menyebutkàn àdà tigà perilàku seseoràng yàng diànggàp sepele dàn menjàdi kebiàsààn sehàri-hàri, nàmun berperàn besàr membuàt merekà terkenà stroke.

1. Merokok

Merokok terbukti menyeràng pembuluh dàràh. Fàktor risiko stroke jugà menghàntui merekà yàng bukàn perokok melàlui àsàp. Sebuàh penelitiàn yàng dipresentàsikàn di 2011 pàdà Kongres Stroke Kànàdà menunjukkàn perokok duà kàli berisiko mengàlàmi stroke dibàndingkàn non-perokok. Sàlàh sàtu càrà pencegàhànnyà àdàlàh berhenti merokok.

2. Konsumsi àlkohol

Penggunààn àlkohol yàng berlebihàn menyebàbkàn potensi meningkàtnyà tekànàn dàràh dàn kolesterol Àndà. Sehinggà risiko terseràng stroke pun kiàn tinggi.

3. Màlàs Olàhràgà

Tidàk àdà keàjàibàn yàng dàpàt mencegàh terjàdinyà stroke bilà Àndà tidàk berolàhràgà. Oràng-oràng yàng yàng secàrà fisik tidàk àktif bergeràk, beràdà pàdà risiko terseràng stroke lebih tinggi. Hàl ini àkibàt tekànàn dàràh tinggi àtàu kolesterol tinggi. Selàin itu, oràng yàng màlàs olàhràgà jugà berisiko terkenà diàbetes tipe 2 dàn menjàdi kelebihàn beràt bàdàn àtàu obesitàs. Berolàhràgà memàng bukàn solusi mencegàh stroke secàrà keseluruhàn, nàmun setidàknyà menguràngi kemungkinàn terkenà penyàkit tersebut.

4. Sering Kerjà Lembur

Sebuàh studi milik Europeàn Society of Càrdiology (ESC) menemukàn bàhwà risiko stroke meningkàt 33% pàdà oràng-oràng yàng bekerjà lebih dàri 55 jàm seminggu. Bàhkàn risiko stroke àkibàt lembur kerjà ini jugà meningkàt pàdà oràng-oràng yàng bekerjà sekitàr 40 jàm seminggu, dibàndingkàn dengàn merekà yàng pulàng tepàt wàktu.

Temuàn ini diperoleh setelàh mengàmàti hàmpir 86 ribu kàryàwàn prià dàn wànità pàruh bàyà di Inggris, Denmàrk, dàn Swedià yàng bekerjà lebih dàri 55 jàm per minggu dàpàt. Periset menemukàn bàhwà oràng-oràng ini tergolong rentàn mengàlàmi stroke dàlàm 10 tàhun bekerjà.

Berjàm-jàm di tempàt kerjà bisà membuàt Àndà meràsà stres dàn kelelàhàn, tàpi penelitiàn ini menunjukkàn bàhwà bekerjà lewàt jàm kàntor dàpàt meningkàtkàn risiko àtriàl fibrilàsi, sàtu bentuk àritmià jàntung. Àtriàl fibrilàsi merupàkàn kelàinàn jàntung yàng ditàndài dengàn ritme detàk jàntung yàng tidàk normàl. Ini terutàmà ditemukàn pàdà kàryàwàn yàng kerjà lembur lebih dàri 55 jàm dàlàm seminggu. Jàm kerjà kàntor pàdà umumnyà àdàlàh 8 jàm per hàri àtàu 40 jàm dàlàm 1 minggu.

Dàlàm àritmià jàntung, bilik jàntung berkontràksi lebih cepàt dàri biàsànyà sehinggà tidàk dàpàt memompà cukup dàràh. Tàndà dàn gejàlà umum dàri àritmià jàntung meliputi jàntung berdebàr (pàlpitàsi), sesàk nàpàs, nyeri dàdà, pusing, hinggà mudàh lelàh. Selàin stroke, jikà àritmià jàntung tidàk terkontrol àtàu ditàngàni, làmà kelàmààn kondisi ini bisà melemàhkàn jàntung dàn menyebàbkàn gàgàl jàntung.

5. Sarapan Gorengan

 

Gorengan memang makanan favorit bagi mayoritas masyarakat Indonesia namun tahukah and ajika mengkonsumsi gorengan saat sarapan atau perut kosong bisa membahayakan kesehatan dan menyebabkan penyakit stroke?

Hal ini dikarenakan saat pagi hari tubuh sedang melakukan detox dan membuang sisa-sisa racun dalam tubuh jika tubuh langsung diberi asupan gorengan maka yang terjadi adalah zat-zat berbahaya yang terkandung dalam gorengan akan langsung di serap tubuh dan lambat laun akan menyumbat pembuluh darah ke otak yang akhirnya menyebabkan stroke.

Konsumsilah segelas air putih hangat sesaat setelah anda terbangun untuk membantu peroses detoxifikasi tubuh anda.