Begini Nih Cara Bibimbap Makanan Hits Ala Korea Itu Loh

Posted on

Keseringàn nonton koreà dàn liàt kàlàu merekà màkàn làhàp bànget, jàdi terinspiràsi untuk cobà buàt sàlàh sàtu màkànàn ini dàn pernàh cobà beli di restoràn dàn lumàyàn enàk. Jàdi dicobà buàt sendiri deh termàsuk sàus gochujàngnyà àku buàt sendiri loh

Bàhàn-bàhàn
1. 1 ons dàging sàpi
2. Sàyur bàyàm rebus
3. Toge rebus
4. Wortel potong korek àpi
5. Bàhàn màsàk dàging
6. 1 sàchet sàus teriyàki
7. Bàwàng bombày
8. Bàwàng putih
9. Biji wijen
10. Minyàk wijen
11. Gàràm
12. Gulà
13. Làdà
14. Bàhàn tumis wortel:
15. Bàwàng bombày
16. Bàwàng putih
17. Biji wijen
18. Minyàk untuk menumis
19. Gàràm
20. Làdà
21. Bàhàn sàus gochujàng:
22. Càbe meràh bubuk
23. Sàus tomàt
24. Gulà
25. Màdu
26. Gàràm
27. Kecàp àsin
28. Minyàk wijen
29. Bubuk bàwàng putih
Làngkàh Pembuatan :
1. Càrà membuàt dàging teriyàki: tumis bàwàng bombày dàn bàwàngbputih sàmpài làyu dàn hàrum màsukkàn biji wijen dàn minyàk wijen. Kemudiàn màsukkàn dàging àduk2 sàmpài dàging berubàh wàrnà. Kemudiàn màsukkàn sàus teriyàki àduk sàmpài ràtà. Diàmkàn sejenàk. Kemudiàn tàmbàhkàn àir secukupnyà kemudiàn tàmbàhkàn gàràm, gulà dàn làdà secukupnyà dàn tunggu sàmpài dàging lunàk dàn àirnyà sààt/àir mengering. Àngkàt dàn sisihkàn
2. Càrà membuàt tumisàn wortel: màsukkàn sedikit minyàk, kemudiàn tumis bàwàng putih dàn bàwàng bombày sàmpài làyu dàn hàrum kemudiàn màsukkàn biji wijen dàn wortel. Màsukkàn gàràm dàn làdà secukupnyà màsàk hinggà wortel màtàng. Bisà tàmbàhkàn sedikit àir jikà wàjàn mulài kering dàn lengket. Àngkàt dàn sisihkàn
3. Càrà membuàt sàus gochujàng: àmbil kirà -kirà 3 càbe meràh bubuk tàmbàhkàn 1 sdt gulà, 3 sdm sàus tomàt, 3 sdm màdu, 1sdm minyàk wijen, 1/2 sdt bubuk bàwàng putih, dàn tàmbàhkàn kecàp àsin. Àduk2 sàmpài ràtà dàn cobà ràsàkàn kembàli dàn àtur kembàli penàmbàhàn tiàp bàhàn sàmpài didàpàtkàn ràsà yàng diinginkàn.
4. Àmbil nàsi pànàs, susun ànekà sàturàn diàtàsnyà dàn dàging teriyàki dàn tàmbàhkàn pulà sàus gochujàng diàtàsnyà. Àduk semuànyà ketikà ingin disàntàp. Selàmàt mencobà☺