Begini Nih Rahasia Cara Sukses Bikin Donat yang Empuk dan Cantik ala Toko Kue

Posted on

Nah bunda kali ini aku mau berbagi tips dasar supaya tekstur donat yang kita bikin bisa empuk dan bentuk nya juga cantik tips ini di jamin bikin donat jadi anti gagal hehe.┬á dengan tips ini donat buatan bunda pasti gak kalah deh sama donat-donat yang ada di toko loh yuk langsung coba aja tips nya bunda ­čśÇ

 

  1. Gunàkàn Bàhàn yàng Berkuàlitàs

Pilih tepung yàng bàik dengàn kàdàr protein yàng sesuài dengàn resep. Perhàtikàn wàktu kàdàluwàrsà ràgi instàn. Ràgi yàng sudàh lewàt wàktu, tidàk àkàn menghàsilkàn donàt yàng bàgus.

  1. Menguleni Donàt

Pengulenàn hàrus dilàkukàn sàmpài betul-betul elàstis. Untuk mengetesnyà, àmbil sejumput àdonàn yàng sudàh diuleni. Lebàrkàn dengàn càrà menàriknyà. Kàlàu àdà lubàng sedikit sàjà, sebàiknyà uleni kembàli sàmpài betul-betul tidàk sobek.

  1. Memfermentàsi Àdonàn

Wàktu fermentàsi hàrus tepàt betul. Terlàlu sebentàr donàt tidàk berkembàng primà. Terlàlu làmà, pori-pori donàt àkàn berlubàng besàr-besàr.

Selàmà màsà fermentàsi, àdonàn hàrus ditutup dengàn serbet àtàu plàstik. Serbet boleh-boleh sàjà kàlàu màu dibàsàhi. Tujuàn penutupàn untuk mencegàh terjàdinyà penguàpàn. Hinggà hàsil donàt tidàk kering.

  1. Menggoreng Donàt

Menggoreng donàt hàrus di dàlàm bànyàk minyàk supàyà donàt terendàm minyàk. Gunàkàn àpi yàng tidàk terlàlu besàr supàyà donàt màtàng sempurnà.

Lebih bàik, gunàkàn minyàk pàdàt kàrenà selàmà digoreng donàt cenderung menyeràp minyàk. Minyàk pàdàt segerà àkàn membeku begitu terkenà temperàtur ruàng hinggà kità tidàk meràsà seperti màkàn donàt berlumur minyàk.

Àgàr bentuknyà càntik, tusukkàn sumpit di tengàh lubàng donàt làlu putàr-putàr supàyà gelàng yàng terbentuk cukup besàr dàn ràpi.

  1. Memberikàn Topping

Donàt bàru diberi topping setelàh dingin. Pàdà beberàpà donàt yàng toppingnyà mudàh càir, sebàiknyà dilàkukàn begitu àkàn disàjikàn.

Jikà ingin memberi topping gulà, gunàkàn gulà tàbur khusus, bukàn tepung gulà. Tepung gulà làmbàt-làut àkàn mencàir hinggà donàt tàmpàk pelontos.

  1. Menyimpàn Donàt

Simpàn donàt yàng sudàh jàdi dàn dingin dàlàm wàdàh yàng tertutup àtàu dibungkus dàlàm kàntung plàstik supàyà tidàk cepàt keràs. Donàt yàng sudàh keràs, àkàn lunàk kembàli setelàh digoreng kembàli dàlàm minyàk pànàs. Nàmun hàti-hàti, terlàlu làmà dàn sering digoreng, donàt àkàn menyeràp minyàk.

Nàh, itulàh tips yàng bisà Bunda ikuti dàlàm membuàt donàt yàng empuk dàn càntik bentuknyà. Yuk, pràktikkàn di dàpur Àndà. Keluàrgà dàn temàn-temàn pàsti àkàn terpukàu dengàn donàt buàtàn Bunda.

itu dia bunda tips nya jangan lupa di share ya